بازگشت آسان کالا

بروز اتفاقات ناگوار اجتناب ناپذیر است و ما از این که این اتفاق برای شما افتاده است بسیار غمگین هستیم.

ماهم در خرید های آنلاین دچار مشکل میشویم پس اصلا نگران نباشید باهم و در کنار هم مشکل شما را حل خواهیم کرد.

بازگشت وجه و کالا

مرحله اول : پرکردن فرم

مرحله دوم : دریافت کد

مرحله سوم : ارسال بسته

مرحله چهارم : بازگشت وجه

مادرکنار شماهستیم

بعد از پرکردن فرم زیر یک کد دریافت خواهید کرد بعد از دریافت کد کد را برروی بسته ارسالی خود یادداشت کنید و آن را برای شرکت ارسال کنید.